Page 10 - Catalog-meb-2021
P. 10

D NG C ĐO LƯ NG / MESUREMENT TOOLS     Thư c lá b ng thép / Steel Ruler Thư c đo khe h / Taper Gauge  Thư c đo đ tròn  Căn cu n / Feeler Gauge
                               Circular Taper Gauge


     Compa đo ngoài      Compa đo trong     Compa cơ khí       Thư c đo m i hàn / Welding Gauge
     Dial Caliper Gauge (Outside) Dial Caliper Gauge (Inside) Divider, Inside and Outside Caliper


     Ke Vuông Thép / Steel Square Thư c đo góc / Protractor  Thi t b đo góc nghiêng đi n t
 Thư c đo góc / Protractor
                  SK, Shinwa       Digital Protractor    RSK, Mitutoyo


     Thi t b đo đ đ o tr c + đ ng tâm Kính soi k thu t Thư c cu n / Tape Measure Thư c đo đ l ch / Gab Caliper
     S-Line Run-Out Gauge System  Magnifying Inspection Mirror


     Kính lúp đ bàn - Outsuka Kính hi n vi soi n i  Kính lúp c m tay / Hand Loupe Kính hi n vi + LCD
     Desk Stand Type Magni er Zoom Stereo microscope              Miroscope + LCD
                                SK

                                        PEAK


                             10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15