Page 2 - Catalog-meb-2021
P. 2

L I GI I THI U / INTRODUCTION
    CÔNG TY C PH N KINH DOANH THI T B ĐO LƯ NG (MEB.,JSC) là công ty ho t đ ng trong lĩnh v c nh p kh	u và phân ph i

    tr c ti p thi t b đo lư ng, thi t b ki m tra ngo i quan và thi t b công nghi p.

    TRUNG TÂM ĐO LƯ NG MEB tr c thu c Công Ty C Ph n Kinh Doanh Thi t B Đo Lư ng đ t tiêu chu	n ISO/IEC

    17025:2017, mã s VILAS: 1230.

    • Cung c p d ch v hi u chu	n.

    • Lp đt và hư ng dn s d ng thi t b đo lư ng.
    • Sa cha thi t b đo lư ng.

    LĨNH V C KINH DOANH

     Cung c p máy móc, thi t b đo   Cung c p thi t b ki m tra     Cung c p d ng c đo ki m
     lư ng chính xác c
a Mitutoyo     ngo i quan: kính hi n vi đo    như dư
ng ki m ren, dư
ng
     Nh t B n.              lư ng Anmo, Peak, Otsuka,     chu	n, dư
ng ki m tr c c
a
                       Carton..              Niigata Seiki, Issoku, Eisen,
                                         Sokuhansha
     Cung c p d ng c , thi t b cân   Cung c p d ng c đo thư c lá,   Cung c p máy đo đ dày l p
     ch nh và đ gá c
a Niigata Seiki  thư c đo khe h , thư c đo     ph
 c
a Fischer - Đ c, các

     ,Kanetec, RSK, Obishi,...thi t   chi u cao m i hàn, ke vuông...   thi t b đo nhi t đ c
a Fluke,
     b ki m tra l c kéo Imada     c
a hãng Niigata Seiki, Shinwa   Extech...
                       ,Tajima...

    CÔNG TY C PH N KINH DOANH THI T B ĐO LƯ NG

    Mã s thu : 0106597837  Đi n tho i: (8424).3511 6868
    Tr  s  : T ng 2 , S 37 Nguy n Sơn, Phư ng Ng c Lâm, Qu n Long Biên, TP. Hà N i
    Hotline:  0963 658 658 / 0912 078 332 / 0918 156 228

    Email: kinhdoanh@meb.com.vn
    www.meb.com.vn                              2
   1   2   3   4   5   6   7