Panme đo trong dạng ống nối cơ khí series 133 Mitutoyo

Panme đo trong dạng ống nối cơ khí series 133 Mitutoyo
Panme đo trong đường ống có 1 que đo tiêu chuẩn (loại riêng lẻ)

Đặc điểm nổi bật

Đây là loại Panme đo trong đường ống có 1 que đo tiêu chuẩn (loại riêng lẻ) với những tính năng sau:

  • 1 que đo tiêu chuẩn
  • Mặt đo phủ cacbua

Video