Dưỡng kiểm ren trong Sokuhansha Nhật Bản

Mã hàng Model Thông số Mô tả
M1.4x0.3 6H GP 6H GP M1.4x0.3
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M1.4x0.3 6H GP
M1.6x0.35 6H GP 6H GP M1.6x0.35
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M1.6x0.35 6H GP
M1.7x0.35 6H GP 6H GP M1.7x0.35
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M1.7x0.35 6H GP
M2x0.4 6H GP 6H GP M2x0.4
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M2x0.4 6H GP
M2.5x0.45 6H GP 6H GP M2.5x0.45
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M2.5x0.45 6H GP
M2.6x0.45 6H GP 6H GP M2.6x0.45
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M2.6x0.45 6H GP
M3x0.5 6H GP 6H GP M3x0.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M3x0.55 6H GP
M4x0.7 6H GP 6H GP M4x0.7
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M4x0.7 6H GP
M5x0.8 6H GP 6H GP M5x0.8
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M5x0.8 6H GP
M6x1.0 6H GP 6H GP M6x1.0
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M6x1.0 6H GP
M8x1.25 6H GP 6H GP M8x1.25
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M8x1.25 6H GP
M10x1.5 6H GP 6H GP M10x1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M10x1.5 6H GP
M10x1.25 6H GP 6H GP M10x1.25
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M10x1.25 6H GP
M12P1.75 6H GP 6H GP M12P1.75
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M12P1.75 6H GP
M12P1.5 6H GP 6H GP M12P1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M12P1.5 6H GP
M14x2.0 6H GP 6H GP M14x2.0
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M14x2.0 6H GP
M14x1.5 6H GP 6H GP M14x1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M14x1.5 6H GP
M16x2.0 6H GP 6H GP M16x2.0
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M16x2.0 6H GP
M16x1.5 6H GP 6H GP M16x1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M16x1.50 6H GP
M18x2.5 6H GP 6H GP M18x2.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M18x2.5 6H GP
M18x1.5 6H GP 6H GP M18x1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M18x1.5 6H GP
M20x2.5 6H GP 6H GP M20x2.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M20x2.5 6H GP
M20x1.5 6H GP 6H GP M20x1.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M20x1.5 6H GP
M22x2.5 6H GP 6H GP M22x2.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M22x2.5 6H GP
M24x3.0 6H GP 6H GP M24x3.0
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M24x3.0 6H GP
M30x3.5 6H GP 6H GP M30x3.5
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M30x3.5 6H GP
M36x4.0 6H GP 6H GP M36x4.0
Dưỡng kiểm ren ISO một đầu GO M36x4.0 6H GP