Bộ thước chữ T cho panme series 155 Mitutoyo

Metric Inch
Order No. Range (mm) Order No. Range (in)
6-gage Set 6-gage Set
155-905 8 – 150 155-903 0.313 – 6
Gages included Gages included
155-127 8 – 12.7 155-121 0.313 – 0.5
155-128 12.7 – 19 155-122 0.5 – 0.75
155-129 19 – 32 155-123 0.75 – 1.25
155-130 32 – 54 155-124 1.25 – 2.125
155-131 54 – 90 155-125 2.125 – 3.5
155-132 90 – 150 155-126 3.5 – 6
Bộ thước chữ T cho panme series 155 Mitutoyo