Đế kẹp Panme series 156 Mitutoyo

Mã đặt hàng Dải đo Remarks
156-101-10 Up to 100 mm (4 in)
Adjustable angle type
156-105-10 0-25 mm (0-1 in), 25-50 mm (1-2 in) Fixed angle type
156-102 125-300 mm (5-12 in) Vertical type
156-103 300-1000 mm (12-40 in) Vertical type