Panme cơ khí đo độ dày chi tiết dạng tấm series 118 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chính xác Độ chia (mm) Throat Depth (mm) Measuring Surface
118-101 0-25 ±4µm 0.01 100 F-F
118-102 0-25 ±4µm 0.01 150 F-F
118-114 0-25 ±4µm 0.01 150 S-F
118-118 0-25 ±4µm 0.01 150 S-S
118-103 0-25 ±5µm 0.01 300 F-F
118-110 25-50 ±4µm 0.01 150 F-F
118-126 25-50 ±4µm 0.01 150 S-S
Panme cơ khí đo độ dày chi tiết dạng tấm series 118 Mitutoyo