Panme cơ khí đo độ dày ống series 115, 295 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác Ø D Remarks
115-101 0-15 0.01 ±3 µm Ø 5.5  
115-115 0-25 0.01 ±3 µm Ø 10  
115-116 25-50 0.01 ±3 µm Ø 11  
115-117 50-75 0.01 ±3 µm Ø 17  
115-118 75-100 0.01 ±4 µm Ø 18  
295-115 0-25 0.01 ±3 µm Ø 10 Mechanical Counter Model
115-201 0-15 0.01 ±3 µm Ø 5.5 Spherical Anvil and Spindle Type
115-215 0-25 0.01 ±3 µm Ø 10 Spherical Anvil and Spindle Type
115-216 25-50 0.01 ±3 µm Ø 11 Spherical Anvil and Spindle Type
115-217 50-75 0.01 ±3 µm Ø 17 Spherical Anvil and Spindle Type
115-218 75-100 0.01 ±4 µm Ø 18 Spherical Anvil and Spindle Type
295-215 0-25 0.01 ±3 µm Ø 10 Spherical Anvil and Spindle Type
Mechanical Counter Model
Panme cơ khí đo độ dày ống series 115, 295 Mitutoyo