Panme đo ngoài điện tử dạng thước cặp series 343 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Sai số tối đa cho phép Độ phẳng (µm) Độ song song (µm)
343-250-30 0-25 0.001 ±5 0.3 3
343-251-30 25-50 0.001 ±6 0.3 3
343-252-30 50-75 0.001 ±7 0.3 4
343-253-30 75-100 0.001 ±8 0.3 4

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (in)

Sai số tối đa

cho phép

Độ phẳng (in) Độ song song (in)
343-350-30 0-1 0.00005in/ 0.001mm ±0.00025 0.000012 0.00012
343-351-30 1-2 0.00005in/ 0.001mm ±0.0003 0.000012 0.00012
343-352-30 2-3 0.00005in/ 0.001mm ±0.00035 0.000012 0.00016
343-353-30 3-4 0.00005in/ 0.001mm ±0.0004 0.000012 0.00016
Panme đo ngoài điện tử dạng thước cặp series 343 Mitutoyo