Thước cặp điện tử Long ABSOLUTE series 500 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác (mm, EMPE) Độ chính xác (mm, SMPE) Mass (g)
500-500-10 0-450 0.01 ±0.05 ±0.07 1170
500-501-10 0-600 0.01 ±0.05 ±0.07 1350
500-502-10 0-1000 0.01 ±0.07 ±0.09 3300

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia Độ chính xác (mm, EMPE) Độ chính xác (mm, SMPE) Mass (g)
500-505-10 0-18 0.0005in/ 0.01mm ±0.05 ±0.07 1170
500-506-10 0-24 0.0005in/ 0.01mm ±0.05 ±0.07 1350
500-507-10 0-40 0.0005in/ 0.01mm ±0.07 ±0.09 3300
Thước cặp điện tử Long ABSOLUTE series 500 Mitutoyo