Trung tâm đo lường MEB

Phụ trách trung tâm: Nguyễn Văn Trường

* Mr Trường: 0912.078.332 – Email:  nguyen.vantruong@meb.com.vn

* Mr Quý: 0982 497 763 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn

* Mr Vương: 0355 990 616 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Độ Dài (BẢNG QUY TRÌNH)

THeo đánh giá ISO

TT

Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn 

Measurand quantities/ equipment calibrated

Phạm vi đo 

Range of measurement

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibaration Procedure

Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)

Calibration and Measurement Capability (CMC)

1. Thước cặp

Đến/ to 600 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.05 mm

MEB-PP-009-17 : 2018 45 µm

Đến/ to 600 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.02 mm

18 µm

Đến/ to 600 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

10 µm
2. Thước vặn đo ngoài

Đến/ to 100 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

MEB-PP-008-17 : 2018 12 µm

Đến/ to 100 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm

0.9 µm
3.  Đồng hồ so

Đến/ to 100 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

MEB-PP-001-17 : 2018 6 µm

Đến/ to 60.9 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm

0.8 µm

Đến/ to 60.9 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.0005 mm

0.6 µm
4. Thước đo độ cao

Đến/ to 600 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.02 mm

MEB-PP-002-17 : 2018 14 µm

Đến/ to 600 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

10 µm
5. Thước vặn đo trong

Đến/ to 500 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

MEB-PP-004-17 : 2018 13 µm

Đến/ to 225 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm

0.8 µm
6. Thước đo sâu

Đến/ to 300 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm

MEB-PP-003-17 : 2018 6 µm

Đến/ to 300 mm

Giá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm

1 µm

 

Liên hệ với chúng tôi